استفاده از تکنولوژی مجازی سازی

احتراما بدینوسیله به استحضار میرساند شرکت هدیش افزار پویا با به کارگیری کارشناسان فن اوری اطلاعات وبا پشتوانه چندین دهه تجربه در زمینه ی علوم فن اوری اطلاعات و همچنین با رویکرد بهینه سازی شبکه IT و محیط زیست برای کاربران راهکارهای جهت مدیریت یکپارچه و کاهش هزینه ها پیشنهاد مینماید.
۱_ ارایه بالاترین تکنولوژی زیر ساخت شبکه مبتنی بر استاندارد GPON در جهت اصلاح و افزایش عملکرد و امنیت شبکه های سازمانی
۲_ ایمن سازی و مدیریت محیط نرم افزار های برون سازمانی ودرون سازمانی با ارایه راهکار سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدها (UTM)
3_ ارایه راهکارهای مجازی سازی در جهت افزایش پایداری و اصلاح عملکرد سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری سازمانی مبتنی بر مجازی سازی زیرو کلاینت (server&desktop virtualization)

 

شایان به ذکر است استفاده از تکنولوژی های فوق علاوه بر کاهش بیش از 50درصد در هزینه ها و کاهش بیش از 95 درصد در مصرف انرژی میتواند باعث افزایش بهروری به میزان حداقل 40 درصد نیز باشد

اگر قرار باشد یک مجومه راه اندازی کنید چه قدر سرمایه باید برای خرید دستگاه‌های کامپیوتر صرف کنید؟

Zero Client 

ارایه راهکارهای مجازی سازی در جهت افزایش پایداری و اصلاح عملکرد سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری سازمانی مبتنی بر مجازی سازی زیرو کلاینت (server&desktop virtualization)